perché in polaccoGli abbiamo chiesto perché volesse farlo.Zapytaliśmy go też, dlaczego chce to zrobić.


Ovviamente ora dobbiamo capire perché è così.Oczywiście musimy teraz rozważyć, dlaczego tak się dzieje.


Queste omissioni dai calcoli sono consentite perché forniscono fattori aggiuntivi di sicurezza.Pominięcie tych kwestii w obliczeniach jest dopuszczalne, ponieważ stanowią one dodatkowe czynniki zwiększające bezpieczeństwo.


Non possiamo più aspettare perché i terroristi non aspettano.Nie możemy już dłużej czekać, ponieważ terroryści również nie czekają.


Che perché è evitare la disidratazione, perché esso sarà rinculo il tuo carico.Który jest dlaczego uniknąć odwodnienia, ponieważ będzie recoil na obciążenia.


La formulazione va soppressa perché crea confusione.Powyższy tekst powinien zostać skreślony, ponieważ prowadzi do niejasności.


Ma prima, devo spiegare perché sono importanti.Ale na początku muszę wam wyjaśnić, dlaczego są one tak ważne.


Chiediamoci perché avevamo bisogno di questo pacchetto.Zadajmy sobie pytanie, dlaczego przedmiotowy pakiet był nam potrzebny.


Questo non è possibile perché occorreranno regole europee.Nie jest to możliwe, ponieważ będą obowiązywały zasady europejskie.


Lo siamo perché forniscono l’energia pulita necessaria.Czynimy tak, ponieważ zapewniają one niezbędną, czystą energię.


Non capiamo perché alcuni emendamenti siano inammissibili.Nie rozumiemy dlaczego niektóre poprawki uznane zostały za niedopuszczalne.


Sono contrario perché significherebbe agire precipitosamente senza prove scientifiche.Jestem jej przeciwny, ponieważ byłoby to pośpieszne działanie bez dowodów naukowych.


18 perché riguarda la sede dell’Agenzia.Pragnę poprosić o oddzielne głosowanie nad poprawką 18, ponieważ dotyczy ona siedziby Agencji.


Capite perché questa ricerca mi ha terrorizzata.Sami widzicie, dlaczego to badanie tak mnie przeraziło.


Queste curve di trasferimento sono temporanee perché vengono ricalcolate con ciascuna ricalibrazione.Te krzywe transferu mają charakter tymczasowy, ponieważ są obliczane ponownie przy każdej ponownej kalibracji.


Alcune persone temono shopping online perché pensano che sia troppo caro.Niektórzy ludzie obawiają się zakupów online, ponieważ uważają, że jest zbyt drogie.


Era troppo triste perché dovevo andarmene.To było po prostu zbyt smutne, ponieważ muszę odejść.


Assicurarsi che siano super-soft perché hanno bisogno di essere schiacciato.Upewnij się, że są super miękkie, ponieważ muszą być tłuczone.


Non appena nuovo SizeGenetics verifica perché è classificato come nessuna.Jak tylko znów SizeGenetics sprawdza, dlaczego to jest oceniane jako nr.


Dovete mantenervi puliti e netti perché questi badha non dovrebbero entrare.Musicie utrzymywać czystość i staranność, ponieważ te badhy nie powinny w was wchodzić.

Clicca per leggere la risposta completa

Extenzilla.it
Logo
Enable registration in settings - general